Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

Štatút ABC Centra voľného času k videniu tu:

 

ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30 v Prešove od 1. 1. 1998 bolo zriadené na základe Zriaďovacej listiny ako samostatná rozpočtová organizácia na úseku školstva.

Je právnickou osobou a v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyp1ývajúcu z týchto vzťahov.

ABC - Centrum voľného času je vychovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. Usmerňuje rozvoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov efektívneho využívania voľného času v mimoškolskom čase. Riadi sa Vyhláškou MŠaV SR Č. 291/94 Zb. z. o Centrách voľného času.

Čl. 1

Poslanie a úlohy Centra voľného času

1. ABC Centrum voľného času je zameraný na výchovu a vzdelávanie, záujmovu a rekreačnú činnosť pre deti a mládež bez rozdielu na vierovyznanie v čase mimo vyučovania s celoročnou prevádzkou. V súlade s Vyhláškou MŠaV SR č. 291/1994 Zb. z. o Centrách voľného času, sú účastníkmi činnosti v Centrách deti od predškolského veku až do 26 rokov.

2. Úlohy Centra voľného času sú:

Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych deti a mládeže počas celého kalendárneho roka prostredníctvom záujmovej činnosti najmä formou:

a) pravidelnej záujmovej činnosti v záujmových útvaroch

b) príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorázovými alebo opakujúcimi sa podujatiami pre účastníkov záujmových útvarov a verejnosť.

c) zabezpečovaním súťaží a olympiád s okresnou a krajskou pôsobnosťou.

d) organizovaním súťaží, výstav, prehliadok, besied, prednášok a exkurzií.

e) súbežnej prázdninovej činnosti v centre a pobytových táboroch.

3. Vzájomná spolupráca so školami, školskými zariadeniami, detskými a mládežníckymi organizáciami a inými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú prácou s deťmi a mládežou.

4. Na základe záujmu spoločenských a občianských združení centrum môže poskythúť odbornú konzultačnú a poradenskú pomoc.

Čl. 2

Činnosť Centra voľného času

1. Výchovno-vzdelávacia práca sa realizuje prostredníctvom:

a) Pravidelnej záujmovej činnoti v záujmových útvaroch, kluboch, súboroch kde sa práca zameriava na rozmanitú činnosť v oblastiach:

estetickej výchovy, spoločenskej výchovy, techniky, turistiky, kultúry, umenia, telovýchovy a športu.

Touto činnosťou uspokojuje a rozvíja najširšie aktivity detí a mládeže, podporujúcich rozvoj ich schopností ,talentov a tvorivosti.

b) Príležitostnej záujmovej činnosti formou jednorázových, dlhodobých a cyklických podujatí.

c) Doplnkových podujatí formou spoločenských akcií a oddychovo-rekreačných podujatí.

d) Prázdninovej činnosti a to formou prímestských táborov v priestoroch ABC - Centra voľného času.

2. Činnosť škôl, školských zariadení, detských a mládežníckych organizácií centrum podporuje:

a) celodenným servisom záujmovej činnosti

b) poskytovaním priestorov a vybavením centra na záujmovú činnosť

3. Propagačná činnosť je zameraná na zvýraznenie spoločenského významu tvorivých voľno-časových aktivít detí a mládeže propagáciou práce v centre, dosiahnutých výsledkov a úspechov záujmových útvarov, klubov, súborov a ďalších aktivít Centra voľného času.

Čl. 3

Organizácia Centra voľného času

1. Centrum sa organizačne člení na úseky:

a) Pedagogický úsek sa člení na tieto oddelenia:

- oddelenie estetickej výchovy

- oddelenie spoločenskej výchovy

- oddelebie mládeže

- oddelenie techniky

- oddelenie telovýchovy a športu

Na týchto oddeleniach pracujú okrem interných pedagogických pracovníkov aj externí prapovníci.

b) Hospodársko - technický úsek sa člení na oddelenia:

- oddelenie sekretariátu

- hospodárske oddelenie

Podrobnosti vnútornej organizácie a prevádzky Centra voľného času upravuje organizačný poriadok, ktorý vydáva riaditeľ centra po prerokovaní s odborovou organizáciou na pracovisku.

2. Na základe vyhlášky MŠaV SR č. 291/1994 Zb. z. par. 4 riaditeľ Centra voľného času určuje štruktúru centra, počet, zameranie odborných oddelení i počet vychovávateľov na oddelení.

3. ABC Centru voľného času patria objekty:

a) budova Centra voľného času na Októbrovej ul. č. 30 v Prešove

Čl. 4

Riadenie Centra voľného času

1. Činnosť Centra voľného času vychádza z Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia MŠa V SR a plánu práce na príslušný školský rok.

2. Centrum voľného času riadi riaditeľ, ktorý zodpovedá za jeho činnosť v plnom rozsahu.

3. Riaditeľ centra menuje zástupcu, ktorý zastupuje a zodpovedá za prácu riaditeľa v jeho neprítomnosti.

4, Riaditeľ centra dodržiava Vyhlášku MŠaV SR č. 291/1994 Zb . z. par. 5 o kvalifikačných požiadavkách pracovnikov.

5. Riaditeľa Centra voľného času menuje a odvoláva prednosta Okresného úradu.

Čl. 5

Poradné orgány Centra voľného času

1. Poradnými orgánmi riaditeľa sú:

a) pedagogická rada /pedagogickí pracovníci

b) vedenie /zástupca riaditeľa

2. Pedagogická rada prerokúva celoročný plán práce, priebežne hodnotí jeho plnenie a rieši zásadné otázky a priebežne problémy výchovno-vzdelávacej činnosti centra. Riaditeľ zvoláva schôdze pedagogickej rady 4-krát ročne.

Čl. 6

Pracovníci Centra voľného času

1. V centre pracujú pedagogický pracovníci a technicko-hospodárski pracovníci. Odbornú pedagogickú činnosť, špecifické úlohy a výchovnú činnosť vykonávajú aj externí pracovníci.

2. Kvalifikačnou požiadavkou pre vychovávateľa Centra voľného času je pedagogické vzdelanie. Pracovníci so vzdelaním získaným štúdiom na škole nepedagogického smeru musia získať pedagogickú spôsobilosť absolvovaním pedagogického štúdia na základe Vyhlášky MŠaV SR č. 222/93 Zb. z. o Odbornej a pedagogickej spôsobilasti pedagogických pracovníkov.

3. Pracovno-právne vzťahy pracovníkov centra upravuje Zákonník práce a jeho vykonávacie predpisy, kolektívnou zmluvou. Kolektívna zmluva je predložená Odborovým zväzom pracovníkom centra a nadabúda platnosť po dohode medzi zmluvnými stranami.

4. Platové padmienky centra upravujú všeobecne záväzné predpisy Zbierky zákenev č. 121/1997 o platových tarifách zamestnancov v rozpočtových organizáciach.

Čl. 7

Hospodárenie Centra voľného času

Centrum voľného času na plnenie svojich úloh používa majetok vo vlastníctve SR, ktorý spravuje podľa z. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení z č. 374/1996 Z. z. Centrum voľného času hespodári s majetkom získaným vlastnou činnosťou a poplatkami účastníkov, které sú najmenej 25 % z celkových nákladov na vykonávanie činnosti.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

1. Tento Štatút nadobúda platnosť schválením prednostu Okresného úradu v Prešove.

2. Na základe tohto Štatútu zaniká platnosť Štatútu pre Centrum voľného času z roku 1996.

   

Oddelenia

Pozrite si našu galériu

Počasie Prešov - Svieti.com

Partneri ABC - CVČ

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie


ABC-Centrum voľného času ©

Top